Iskolahálózat adatkezelése

A Pénziránytű – Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért (a továbbiakban: Alapítvány) által működtetett honlap használata során személyes adatok megadására és kezelésére is sor kerülhet, a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján az adatkezelés szabályairól az alábbiak szerint tájékoztatjuk a személyes adatukat esetlegesen megadó személyeket:

Az adatkezelő

 •     Elnevezése:    Pénziránytű – Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért
 •     Székhelye:    1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
 •     Nyilvántartási száma:  01-01-0010642
 •     Nyilvántartó hatósága:  Fővárosi Törvényszék
 •     Adószáma:    18132678-1-41

Az adatkezelő elérhetőségei

 •     Levélcím: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
 •     Telefonszám: 1/428-2600/ 2627
 •     E-mail cím: penziranytu@penziranytu.hu

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés önkéntes adatközlésen és az adatközléssel megvalósuló hozzájáruláson alapul a 2016/679/EU rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Az Alapítvány a személyes adatokat az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően, arányosan, tisztességesen és törvényesen kezeli a vonatkozó jogszabályi előírások és hatósági iránymutatások szerint.

Az adatkezelés célja

Az adatok kezelésének célja az adott személlyel történő kapcsolattartás. A személyes adatok kezelése csak a honlap használatához, az iskolahálózat működtetéséhez, és az előbbi célok eléréséhez szükséges mértékben történik. Az Alapítvány a megadott e-mail címen keresheti meg az érintett személyt többek között hírlevéllel, esetleges ajándéksorsolási értesítővel, egyéb információval. Az Alapítvány a fentiekben megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, harmadik fél részére nem adja át.

A kezelt adatok köre

A honlapon az alábbi személyes adat adható meg:

 •     Név
 •     E-mail cím
 •     Telefonszám

Az adatokhoz hozzáférő személyek

Az Alapítvány az adat biztonságos tárolásáért minden általában elvárhatót megtesz, különös tekintettel
  - az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet),
  - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
  - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire.

A megadott személyes adatokhoz az Alapítvány által feljogosított rendszergazdák, illetve az Alapítvány munkatársai a honlap és az iskolahálózat működéséhez és az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben, feladatkörükből eredő tevékenységük körében férhetnek hozzá. Az Alapítvány nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, vagy bűncselekmény esetén.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat az Alapítvány a felhasználó iskolahálózati (intézményvezetői vagy kapcsolattartó tanári) regisztrációjának törléséig vagy a program megszűnéséig tárolja, ezt követően az adatok törlésre kerülnek.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az érintett személy
• kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
• kérelmezheti azok helyesbítését,
• kérelmezheti azok törlését,
• kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását,
• ha szükség lenne arra, hogy az adatkezelés a Társaság jogos érdeke alapján is folyjék, akkor tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
• gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat MS Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa a Társaság.

Ilyenkor az Alapítvány haladéktalanul, de legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti kérelmekkel kapcsolatos intézkedésekről. Amennyiben a kérelem összetettsége vagy a beérkező kérelmek nagy száma ezt indokolja, a fenti határidő meghosszabbítható további két hónappal. Határidő hosszabbítás esetén az Alapítvány tájékoztatást küldd az érintettnek.

A fenti jogok tartalma a következő:

Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.
• az adatkezelés céljai;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
• a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
• az adatforrásokra vonatkozó információ;
• az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Helyesbítés joga:
Jogszabály értelmében az érintett kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:
• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges:
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
• a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
• vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére korlátozható az adatkezelés a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. A Társaság MS Word, vagy Excel formátumban tudja teljesíteni az érintett ilyen kérését.

Tiltakozás joga:
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők. A tiltakozás joga megilleti az érintettet, ha az adatkezelés az adatkezelő jogos érdeke alapján folyik, azonban ilyenkor a mérlegelés tárgya a kérelem teljesítése, annak függvényében, hogy melyik fél jogai élveznek elsőbbséget a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint.

Visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelést érintő jogsértés esetén keresettel fordulhat az érintett az illetékes törvényszékhez, illetve panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH):

 •     Postacím:   1530  Budapest, Pf.: 5.
 •     Cím:    1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 •     Telefon:   +36 (1) 391-1400
 •     Fax:    +36 (1) 391-1410
 •     E-mail cím:   ugyfelszolgalat@naih.hu
 •     Honlap:   http://naih.hu

Az érintett az adatok önkéntes megadásával hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok fentiek szerinti teljes körű kezeléséhez.