Adatkezelési tájékoztató

A Pénziránytű – Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért (a továbbiakban: Alapítvány) által működtetett honlap használata során személyes adatok megadására és kezelésére is sor kerülhet, a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján az adatkezelés szabályairól az alábbiak szerint tájékoztatjuk a személyes adatukat esetlegesen megadó személyeket:

Az adatkezelő

    Elnevezése:    Pénziránytű – Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért
    Székhelye:    1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
    Nyilvántartási száma:  01-01-0010642
    Nyilvántartó hatósága:  Fővárosi Törvényszék
    Adószáma:    18132678-1-41

Az adatkezelő elérhetőségei

    Levélcím: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
    Telefonszám: 1/428-2600/ 2075
    E-mail cím: penziranytu@penziranytu.hu

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés önkéntes adatközlésen és az adatközléssel megvalósuló hozzájáruláson alapul az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján. Az Alapítvány a személyes adatokat az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően, arányosan, tisztességesen és törvényesen kezeli a vonatkozó jogszabályi előírások és hatósági iránymutatások szerint.

Az adatkezelés célja

Az adatok kezelésének célja az adott személlyel történő kapcsolattartás. A személyes adatok kezelése csak a honlap használatához és az előbbi cél eléréséhez szükséges mértékben történik. Az Alapítvány a megadott e-mail címen keresheti meg az érintett személyt többek között hírlevéllel, esetleges ajándéksorsolási értesítővel, egyéb információval. Az Alapítvány a fentiekben megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, harmadik fél részére nem adja át.

A kezelt adatok köre

A honlapon az alábbi személyes adat adható meg:

    E-mail cím

Az adatokhoz hozzáférő személyek

Az Alapítvány az adat biztonságos tárolásáért minden általában elvárhatót megtesz, különös tekintettel

  - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
  - az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
  - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire.

A megadott személyes adatokhoz az Alapítvány által feljogosított rendszergazdák, illetve az Alapítvány munkatársai a honlap működéséhez és az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben, feladatkörükből eredő tevékenységük körében férhetnek hozzá. Az Alapítvány nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, vagy bűncselekmény esetén.

Az adatkezelés időtartama

A honlapon található játékokhoz bekért adatokat az Alapítvány a honlapon való rögzítést követő legfeljebb 24 óráig tárolja, ezt követően az adatok törlésre kerülnek. A pénzügyi tervező esetén bekért adatokat az Alapítvány a felhasználó regisztrációjának törléséig tárolja, ezt követően az adatok törlésre kerülnek.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az Alapítvány az érintett kérésére a kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást ad, illetve az adatokat az arra jogosulttól származó kérés esetén módosítja, helyesbíti, törlési igény bejelentését követően törli. Az érintett megkeresései esetén az Alapítvány az Infotv. 14-18. § szerint jár el.

Adatkezelést érintő jogsértés esetén az érintett az illetékes törvényszékhez, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat:

    Postacím:   1530  Budapest, Pf.: 5.
    Cím:    1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
    Telefon:   +36 (1) 391-1400
    Fax:    +36 (1) 391-1410
    E-mail cím:   ugyfelszolgalat@naih.hu
    Honlap:   http://naih.hu

Jelen tájékoztatás szerinti adatkezelés NAIH nyilvántartási száma: NAIH-85158/2015.

Az érintett kijelenti, hogy a fenti tájékoztatást tudomásul vette, és az adatok önkéntes megadásával hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok fentiek szerinti teljes körű kezeléséhez. Az érintett kijelenti, hogy cselekvőképes, vagy az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat megtételében nem korlátozottan cselekvőképes személy. Amennyiben az érintett cselekvőképtelen a fenti hozzájáruló nyilatkozatot az érintett helyett törvényes képviselője teszi meg. Korlátozottan cselekvőképes érintett hozzájáruló nyilatkozatához az érintett törvényes képviselőjének előzetes hozzájárulása szükséges. Vitás esetben az előbbi körülmények teljesülését az érintett köteles bizonyítani.

Az iskolahálózatra vonatkozó adatkezelési nyilatkozat itt érhető el.