MIT TANÍTSUNK OTTHONRÓL FÖLDRAJZ ÓRA KERETÉBEN ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLÁSOKNAK?

 

 

 

 

A Földrajz tantárgy kerettantervének szerves része a gazdálkodási, pénzügyi ismeretek. A kerettantervhez kapcsolódva az általános iskola 7-8. osztályában a gazdasági alapismeretek tematikai egységéhez, középiskolában pedig a világgazdaság jellemző folyamatainak megértéséhez gyűjtöttük csokorba hasznos digitális anyagainkat, játékainkat, a megértést segítő, modern animációinkat.

E-LEARNING PORTÁLUNKON a diákok interaktív, animációkkal és tesztekkel segített tananyagból tanulhatnak, tanáraik pedig nyomon is követhetik haladásukat, teljesítményüket.

Ezen felül tankönyveink, honlapunkról ONLINE ELÉRHETŐK, INGYENESEN LETÖLTHETŐK, animációink pedig egyszerűen, de a fiatalok számára fogyasztható módon segítenek megérteni a földrajz kerettantervben elvárt, de a hétköznapi élethez is elengedhetetlenül fontos ismereteket.

 

Földrajz tantárgy kerettantervéhez illeszkedő online oktatási anyagaink

 


Ingyenes online anyagaink elérhetősége:

 

7-8. osztály

 

Küldetések a pénz világában tankönyv és munkafüzet pdf változata: https://penziranytu.hu/kuldetesekapenzvilagaban

 

Középiskola

 

Iránytű a pénzügyekhez tankönyv pdf változata és kapcsolódó feladatlapok, prezentációk: https://penziranytu.hu/iranytuapenzugyekhez

 

E-learning portál elérése regisztráltaknak: https://elearning.penziranytu.hu/

Tanár regisztráció: https://elearning.penziranytu.hu/reg/tanar

Diák regisztráció: https://elearning.penziranytu.hu/reg

 

Az e-learning portálon található tananyagok önellenőrző tesztekkel, a megértést segítő interaktív feladatokkal és animációkkal lehetővé teszik az önálló tanulást és a tanárok számára azt is, hogy kövessék diákjaik haladását a tananyagban.

 

 

1.    7-8. osztályosoknak a Küldetések a pénz világában tankönyv és munkafüzet pdf változata (közvetlen elérése a fenti keretezett részben) az alábbi kerettantervi témák feldolgozásában segít:

 


Tematikai egység/ Fejlesztési cél


Gazdasági alapismeretek


 


Előzetes tudás


A gazdaság természeti feltételeinek, a gazdasági ágazatok tevékenységeinek felismerése példákban. A családi bevétel és kiadás példáinak ismerete.


Tantárgyi
fejlesztési célok


Közgazdasági szemlélet alapozása az üzletekben vásárolható termékeket előállító gazdasági ágazatok tevékenysége közötti szoros kapcsolat és az egyes termékek árát befolyásoló sokféle tényező felismertetésével.

A kreatív gondolkodás fejlesztése a piac működési alapelvének, a kereslet és a kínálat szerepének köznapi gyakorlati példákon keresztül történő megértetése során.

Gazdasági és pénzügyi nevelés, a felelős gazdálkodás megalapozása a családi gazdaság működésének helyzetgyakorlatokban való bemutatásával.Ismeretek/fejlesztési követelmények


Kapcsolódó tankönyvi és munkafüzet lecke


A gazdaság értelmezése

A gazdasági ágazatok feladatának, szerepének megismerése egy ország életében; a szolgáltatás és a mindennapi élet kapcsolatának meglátása (lakóhelyen és a világhálón igénybe vehető szolgáltatások); az országok és a gazdasági fejlettség alapadatainak megismerése.

 

 

 

 

Pénzügyi alapismeretek

Egy termék árát befolyásoló tényezők (ráfordítások, kereslet, kínálat) és kapcsolatuk megértése. A pénz és szerepe, típusai, fizetési módok megismerése.

A piac működési alapelvének, a kiadás-bevétel rendszer megértése egyszerű köznapi példákban. A kölcsön veszélyeinek felismerése. A takarékosodás és a megtakarítások lényege.

Nemzeti és közös valuták, árfolyam egyszerű értelmezése, a valutaváltás eljárásának megismerése helyzetgyakorlatokban.

 

 

 

 


17. A szükségletek és a termelés kapcsolata, a szűkösség problémája

18. A nemzetgazdaság erőforrásai

19. A növekedés fogalma és a fenntarthatóság

Ajánlott animáció:

A GDP, avagy hogyan mérjük egy nemzetgazdaság fejlettségét

https://youtu.be/nIa1Ok9DhnU

21. A piac szerepe a gazdaságban I.

22. A piac szerepe a gazdaságban II.

23. A pénz fogalma

24. A pénz szerepe az életünkben*

8. Megtakarítások

10. Hitelek a családi gazdálkodásban

28. Pénz a nemzetközi piacokon

 

*Ajánlott animáció:

A pénz funkciói

https://youtu.be/0FzjlDd6Sec

 


Nemzetközi együttműködések

A nemzetközi együttműködések szükségességének felismerése különböző típusú szervezetek példáin (EU, ENSZ, WHO, UNESCO, WWF, regionális és civil szervezetek).


26. Magyar és külföldi termékek fogyasztásunkban

27. Külkereskedelmünk szerkezete, partnereinkKulcsfogalmak/ fogalmak

Gazdasági ágazat és ág, gazdasági szerkezet.

Kereskedelem, vám. Pénz, kiadás, bevétel, kölcsön, megtakarítás. Valuta, árfolyam.

         

 


A témák feldolgozásához kiegészítésként ajánljuk a Pénzügyi Hősképző applikációnkat, amely ingyenesen letölthető Androidos és iOS készülékekre is. https://www.penziranytu.hu/penzugyihoskepzo

 

2.    Középiskolásoknak az Iránytű a pénzügyekhez c. tankönyv pdf változata és kapcsolódó feladatlapok, prezentációk, illetve a könyv e-learning változata és a kapcsolódó animációk segíthetnek a gazdaságföldrajzi témakörök feldolgozásában.

A kerettantervhez illesztve az Iránytű a pénzügyekhez c. tankönyv kapcsolódó leckéi és a témákhoz tartozó animációk:

 


Tematikai egység/ Fejlesztési cél


A világgazdaság jellemző folyamatai


Órakeret 11 óra


Előzetes tudás


Alapvető gazdasági fogalmak: gazdaság, ipar, mezőgazdaság, szolgáltatás bevétel, kiadás adósság. A család mint a legkisebb gazdasági közösség működése. A világ meghatározó jelentőségű országainak alapvető gazdasági jellemzői. Magyarország gazdaságának fő vonásai


A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai


A globalizáció fogalmának megértetése, a jellemzők, a mozgatórugók, a folyamat ellentmondásainak felismertetése.

A pénzvilág alapvető folyamatainak megértetése, intézményrendszerének megismertetése, az ismeretek mindennapi pénzügyi helyzetekben való alkalmazási képességének kialakítása. A hitelfelvétel esetleges veszélyeinek beláttatása.

Érdeklődés felkeltése a napi pénzügyi-gazdasági folyamatok megismerése iránt. A témához kapcsolódó, médiában megjelenő hírek kritikus értelmezése. Pénzügyi döntések mérlegelési képességének, a vállalkozó szellemű, kreatív állampolgárrá válás igényének kialakítása.

 


Ismeretek/fejlesztési követelmények


Tankönyvi lecke (pdf,

e-learning)


Magyarázó animáció


Nemzetgazdaságok és a világgazdaság

A nemzetgazdaságok átalakuló szerepének megértése, az állam piacgazdaságban betöltött szerepének megismerése.

A gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatók értelmezése, a területi különbségeinek példái: a centrum és periféria térségek jellemzői, kapcsolatrendszerük sajátos vonásai. Különböző típusú statisztikai forrásokból gyűjtött fejlettséget tükröző adatsorok értelmezése.

 


53-54. Az állam szerepvállalása

 

 

 

57. Növekedés és fenntarthatóság

 


Állami szerepvállalás a gazdaságban https://youtu.be/hm-301pnYlc

 

A GDP, avagy hogyan mérjük egy nemzetgazdaság fejlettségét https://youtu.be/nIa1Ok9DhnU

 


A globalizáció

A globalizáció értelmezése, feltételei, jellemzése; a transznacionális vállalatok (TNC) működésének, a termelésszervezés sajátosságainak bemutatása vállalatpéldákon; a globalizáció és a TNC-k kapcsolatának felismerése.

A globalizáció következményeinek, mindennapi életünkre gyakorolt hatásának bemutatása.

 


52. A multinacionális cégek és a globalizáció

 


 


A monetáris világ

A működőtőke és a pénztőke áramlásának jellemzői; a mindennapok pénzügyi folyamatai, a pénzügyi szolgáltatások megismerése (folyószámla, hitel, befektetés, értékpapírok, valuta), a tőzsde működésének jellemzői.

 


43. A pénz szerepe a gazdaságban

 

58-59. Bankrendszer a mai gazdaságban

 

11. Pénzforgalom a bankszámlán

 

14-15. A megtakarítástól a befektetésig

 

16-17. amit az értékpapír-befektetésről tudni érdemes

 

18. Kockázatok és hozamok

 

 

21-22. Az előrehozott vásárlás - hitelek

 

 

 

 

 

 

 

 

62-63. A tőkepiac és termékei – a világ pénzügyi piacai (tőzsde)


A pénz funkciói

https://youtu.be/0FzjlDd6Sec

 

A bankok szerepe a gazdaságban

https://youtu.be/gQWeqQCB5xM

 

 

 

 

Befektetési lehetőségek

https://youtu.be/kPiMoOrMYZo

 

 

Mi a különbség a részvények és a kötvények között

https://youtu.be/9DtT2vcVn0w

 

 

Milyen kockázatok merülnek fel egy befektetés során

https://youtu.be/_u8tGoHQ_q8

 

Hitel vagy megtakarítás

https://youtu.be/0-BeG7vLfMk

A kötött felhasználású lakossági hitelek

https://youtu.be/T7xjcllXKGk

A szabad felhasználású lakossági hitelek

https://youtu.be/BnZ3utL0yHE

 

 


Az infláció kialakulásában szerepet játszó tényezők bemutatása, az infláció következményeinek mérlegelése.

A hitelfelvétel és az eladósodás összefüggéseinek felismerése az egyén, a nemzetgazdaság és a világgazdaság szintjén; az eladósodás és az adósságválság kialakulásának folyamata, az összefüggések feltárása.


46. Az infláció furcsa természete

 

21-22. Az előrehozott vásárlás – a hitelek

 

 

55-56. Az állam pénztárcája – a költségvetési politika


A hitel gazdasági szerepe https://youtu.be/HaZF_dO7MZU

 

 

 

 

 

Az államháztartás

https://youtu.be/yUOZmPm04Wc

Az állami költségvetés kiadásai és forrásai

https://youtu.be/j3bqzO3FcSs

 


A nemzetközi pénzügyi szervezetek szerepének és feladatainak megismerése.

A gazdasági, pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó hírek, adatok gyűjtése, értelmezése, vélemények ütköztetése; egyszerű valutaátváltási feladatok megoldása.


31-32. Irány a nagyvilág! – devizapiaci kalandozások

 

44-45. Ahány ország, annyiféle pénz – a devizapiac


A devizapiac

https://youtu.be/Ch3WtNddntw

 Kulcsfogalmak/ fogalmak

Gazdasági szerkezet, GDP, GNI, piacgazdaság, költségvetés, integráció, területi fejlettségi különbség, K+F, globalizáció, pénztőke, működőtőke, adósságválság, Nemzetközi Valutaalap (IMF), Világbank, WTO, OECD.Topográfiai ismeretek

A világ meghatározó jelentőségű tőzsdéinek helyszínei.