A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Adó
közvetlen ellenszolgáltatás nélküli jövedelemátengedés, amelyet az állam kényszer útján hajt be.
Adóalany
az a természetes vagy jogi személy, akit adókötelezettség terhel.
Adóalap
annak a mennyiségi meghatározása, amire az adófizetés vonatkozik.
Adókedvezmény
az adó összegének mérséklése vagy fizetési halasztás engedélyezése.
Adókulcs
az adó és az adóalap hányadosa %-ban kifejezve.
Adómentesség
az adóalany adókötelezettség alóli mentessége.
Adópolitika
az adóztatással kapcsolatos elvi döntések és gyakorlati eljárások összefoglaló elnevezése.
Adórendszer
azoknak az adóknak (adónemeknek), adó jellegű jövedelem elvonásoknak és beszedési módjának az összessége, amelyeket egy adott államban együtt, egyszerre alkalmaznak.
Adós
az, akinek tartozása van.
Adósságszolgálat
az adós adott évi fizetési kötelezettsége, amely magában foglalja a kamatfizetést és az esedékes tőketörlesztést.
Akkreditív
olyan fizetési mód, ami a nemzetközi kereskedelemben terjedt el. Az importőrnek nyitnia kell egy elkülönített számlát még a szállítás előtt, amelyen a bank külön kezeli a szállítmány ellenértékét. Ez így valójában egy fedezeti biztosítékkal kombinált fizetési mód. A fizetést a szállító kezdeményezheti, ha az árut okmányokkal bizonyíthatóan átadta a vevőnek, az importőrnek.
Akkreditív (okmányos meghitelezés)
olyan fizetési mód, ami a nemzetközi kereskedelemben terjedt el. Az importőrnek nyitnia kell egy elkülönített számlát még a szállítás előtt, amelyen a bank külön kezeli a szállítmány ellenértékét. Ez így valójában egy fedezeti biztosítékkal kombinált fizetési mód. A fizetést a szállító kezdeményezheti, ha az árut okmányokkal bizonyíthatóan átadta a vevőnek, az importőrnek.
Aktív bankügylet
olyan banki tevékenység, amely során a banknak követelése keletkezik. Ilyen például a hitelezési tevékenység, hiszen a hitel, és annak kamatának összegében a banknak követelése keletkezik az adóssal szemben.
Alacsonyabb rendű javak
azok a termékek vagy szolgáltatások, amelyeknél keresletcsökkenés tapasztalható, ha a jövedelmek emelkednek
Alaptőke
a vállalkozások rendelkezésére álló anyagi és nem anyagi javak összessége, aminek nagyságát és összetételét a jogszabály (társasági törvény) előírhatja.
Allízing
a lízingnek az a típusa, amikor a lízingbe vevő maga is egy lízingtársaság, és másnak továbblízingeli a lízingelt eszközt.
Allokáció
valamely erőforrás használatba vétele. A modern állam is végez allokációt, hiszen a piac bizonyos szükségletek kielégítéséről nem gondoskodik hatékonyan. Ezeket az állam vállalja magára, ilyenkor a társadalmi szükségletek kielégítésére javakat termel, szolgáltatásokat nyújt.
Allokációs feladatkör
az állam egyik funkciója, amelynek keretében a társadalmi szükségletek kielégítésére állít elő javakat (közjavak) és nyújt szolgáltatásokat. Az állami beavatkozás oka az, hogy bizonyos szükségletek kielégítéséről a piac nem gondoskodik, vagy ezt nem hatékonyan teszi ( monopóliumok, externáliák), így az államnak kell magára vállalnia.
Annuitás
olyan pénzáramlás, amely azonos nagyságú elemekből áll, hiteltörlesztési konstrukciók esetén, olyan hitelt jelent, ahol a futamidő alatt fizetendő részletek azonos összegűek.
Audit bizottság
az igazgatótanács és felügyelőbizottság munkáját támogató, véleményező testület, ami a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő működését segíti elő.
Aukció
kibocsátási technika, ahol az ár a versengő ajánlatok alapján alakul ki magán az aukción. Ilyen technikával kerülnek értékesítésre a magyar állampapír piacon a diszkont kincstárjegyek és az államkötvények.
Azonnali (prompt) piac
a jelenbeli kereskedés helyszíne, ahol a teljesítés a szerződés megkötésével egy időben lezajlik.
Azonnali (prompt) ügylet
a tőzsdei ügyletkötés azon típusa, amikor az üzletkötés a jelenben történik, amikor is a kifizetés és a szállítás is ekkor esedékes. A magyar tőzsdei gyakorlat 3 munkanapos teljesítési időt ír elő az azonnali ügyletekre.
Azonnali piac
a jelenbeli kereskedés helyszíne, ahol a teljesítés a szerződés megkötésével egy időben lezajlik.
Azonnali ügylet
a tőzsdei ügyletkötés azon típusa, amikor az üzletkötés a jelenben történik, amikor is a kifizetés és a szállítás is ekkor esedékes. A magyar tőzsdei gyakorlat 3 munkanapos teljesítési időt ír elő az azonnali ügyletekre.

ÁFA
szolgáltatásnyújtás illetve termékértékesítés után fizetendő adó, amit a termelés és a forgalmazás minden szakaszában a hozzáadottérték után meg kell fizetni, tehát többfázisú, illetve hozzáadottérték jellegű adó, de ugyanakkor az adóterhet a termék vagy szolgáltatás végső felhasználója viseli. Közvetett adó, mert az adót viselő és az adóterhet megfizető elkülönül. A magyar áfa-szabályozás teljes mértékben megfelel az európai uniós előírásoknak.
Államadósság
az államháztartás adóssága, az államkincstár által igénybe vett és még vissza nem fizetett hitelek összege.
Államháztartás
a közösségi feladatok ellátását, működtetését szolgáló „pénztárca”. A közösségi feladatok jelentkezhetnek: központilag (országosan), régiókban és a helyi településeken. Nem egységes egész, hanem az alrendszerein keresztül működik, ezzel megosztja a feladatokat és a feladatok ellátásához összegyűjtött forrásait.
Államkötvény
az állam által kibocsátott egy évnél hosszabb lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Az államadósság finanszírozásának egyik eszköze.
Állampapír
az állam által kibocsátott értékpapír, amely az államadósság finanszírozására hivatott. Ide tartozik az államkötvény, a kincstárjegy, a diszkont kincstárjegy is.
Ár
a termékek és szolgáltatások piacon kialakult, pénzben kifejezett cserearánya. Az ár egyben információt is közvetít, hiszen meghatározza a fogyasztók jövedelmének vásárlóerejét, az eladóknál pedig a nyereség (profit) nagyságát.
Ár-bér spirál
az árak és bérek emelkedésének egymást erősítő folyamata. Az árszínvonal emelkedése a bértárgyalásokon jó érv a bérek emeléséhez, amely újabb költségemelkedéshez vezet a vállalatok számára. Az árak és bérek emelkedése ily módon függő össze.
Árfolyam
a tőzsdepiacon kialakuló „termékárak”, amik a tőzsdei ügyletekben kötelező jelleggel bírnak, a tőzsdén kívül zajló forgalom számára pedig iránymutatásul szolgálnak. Ebből a szempontból a tőzsde fontos információs központnak is tekinthető.
Áru
minden, ami adás-vétel tárgyát képezi.
Áruhitel
a fogyasztási kölcsönök egyik formája, amit az áru vásárlásának helyszínén lehet igényelni, ami lehetővé teszi, hogy azonnal hazavigyük a kiválasztott terméket. Nemcsak egy áru megvásárlásához lehet igényelni, hanem több áru egy helyen történő vásárlásakor is.
Árupénz
olyan áru, ami a pénzfejlődés korai szakaszában gyakorolta az egyes pénzfunkciókat, miközben sajátos „hétköznapi” használati értékkel is rendelkezett. Ilyen áruk, használati eszközök voltak a só; balta; különböző lábas jószágok: marha, juh, ló; kagyló, gabona és még számtalan dolog.
Árutőzsde
a tőzsdék egyik fajtája, ahol fizikai áruk koncentrált adásvétele történik. Az árutőzsdék lehetnek általánosak, ahol többféle termékkel lehet kereskedni, de lehet speciális árutőzsde is, ahol egyetlen áruval vagy árucsoporttal kereskednek csak (gyapot, gumi, virág, kávé stb.).
Átutalás
a számlatulajdonos a számláját vezető hitelintézet számára megbízást ad, hogy a megbízásban megjelölt összeget számolja el bankszámlája terhére, a feltüntetett számlatulajdonos bankszámlája javára. Az átutalási megbízás alapján a bank megterheli a fizetésre kötelezett (vevő) bankszámláját és azt továbbítja a kedvezményezett (eladó) felé.