A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Egészségbiztosítás
olyan biztosítási szerződés, amely baleset és betegségbiztosításban meghatározott kockázatokra egyaránt szól.
Egészségügyi hozzájárulás
adó jellegű kötelezettség, amit az egészségügyi szolgáltatások fedezetének biztosítása érdekében kell fizetni. A hozzájárulás százalékosan és tételesen meghatározott összeg.
Egyéni vállalkozás
a vállalkozások legegyszerűbb formája, amelynél az induláshoz szükséges tőkét saját vagyonból kell biztosítani, és működése is saját munkán alapszik (esetleg családtagok, néhány alkalmazott segítségével). Egyéni vállalkozást - vállalkozói igazolvánnyal - nagykorú, cselekvőképes, állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárként alapíthatsz.
Egyensúlyi ár
az az ár, ahol a termékből eladásra felkínált mennyiség pontosan megegyezik a vásárolni szándékozott mennyiséggel (vagyis, amely ár mellett minden elkel a piacon és többlet kereslet sem jelentkezik.).
Egyensúlyi ár (piactisztító ár)
az az ár, ahol a termékből eladásra felkínált mennyiség pontosan megegyezik a vásárolni szándékozott mennyiséggel (vagyis, amely ár mellett minden elkel a piacon és többlet kereslet sem jelentkezik.).
Egyetemleges felelősség
azt jelenti, hogy a gazdasági társaság tagja a társaság hitelezőivel szemben a többi taggal együtt korlátlanul, vagyis saját vagyonával felel. Ez azt jelenti, hogy minden tag az egész adóssággal tartozik, de a kötelezettség egymás között egyenlő arányban oszlik meg. Ha bármelyikük teljesíti a tartozást, a többiek kötelezettsége is megszűnik. Ezt követően pedig a követelést kifizető megtérítést követelhet a többi tagtól.
Egységesített Betéti Kamatláb Mutató (EBKM)
egy mérőszám, mely éves szinten százalékban határozza meg az egyes pénzügyi termékek (pl. betétek) tényleges hozamát, lehetővé téve így azok valós összehasonlítását, megkönnyítve a gazdasági szereplők döntéshozatalát.
Egyszerű kamat
a kamatszámításnak az a módszere, amikor a kezdő összeg kamatozik, vagyis a korábbi időszak kamatai nem növelik a tőkeállományt.
Egyszintű bankrendszer
a bankrendszer olyan formája, amelyben a központi bank (vagy a hozzá kötődő szakosított pénzintézetek) közvetlen kapcsolatban áll a gazdálkodó alanyokkal (háztartás, vállalat, állam, külföld), tehát vezeti számláikat, és hitelt folyósít számukra. Az egyszintű bankrendszer tipikus példái a szocialista országokban alakultak ki.
EKB – Európai Központi Bank
az EU jegybankja, a pénzügyi unió és a közös pénz működtetésének felelőse, fő feladata a monetáris unióban bevezetett közös pénz, az euró kibocsátása, működtetése és stabilitásának megőrzése.
Elsőbbségi részvény
olyan részvények, amelyekhez különböző tartalmú és mértékű tagsági jogok kapcsolódnak. Ilyenek lehetnek az osztalékelsőbbséget, a szavazati joggal összefüggő elsőbbséget, elővásárlási elsőbbséget, részesedési elsőbbséget és a felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbséget biztosító részvények.
Elsődleges piac
az értékpapírpiacnak az a része, amelyen az értékpapírok kibocsátásra kerülnek.
Elszámolási eszköz
ebben a funkciójában a pénz kifejezi az áruk értékét, összemérhetővé, összehasonlíthatóvá teszi a különböző árukat, elősegítve ezzel a gazdasági kalkulációt. Más néven értékmérő funkciónak is nevezzük.
Emberi erőforrás
a munkaerő és a vállalkozó együttesen alkotják a termelés emberi erőforrását, ami sajátos jellemzőkkel bír, például újratermelhető, fejleszthető, vagyis magasabb minőségi fokon képes újratermelni önmagát, rendkívül innovatív, képes befolyásolni saját tevékenységét. Napjainkban kutatók foglalkoznak azzal, hogy a munkaszervezetben dolgozó emberek hatékony vezetését, irányítását hogyan lehet megvalósítani. A vállalati vezetésben az úgynevezett emberi erőforrás menedzsment területén felhasználják mindezeket az eredményeket.
Euró
az EU közös pénze, az 1995-ös madridi csúcson, az új közös európai fizetőeszköznek az EU állam- és kormányfői az euró nevet adták. 2002. január 1-jén megjelentek az euró-bankjegyek és -érmék, melyek felváltották a nemzeti valutákat.
Euróövezet
azon országok együttese az Európai Unión belül, ahol az euró a hivatalos pénznem.
Euróövezet (eurózóna)
azon országok együttese az Európai Unión belül, ahol az euró a hivatalos pénznem.
Externália
külső gazdasági hatás, amikor egy bizonyos tevékenységből származó költségek vagy előnyök olyan szereplőnél jelennek meg, aki a tevékenységben nem kívántak részt venni (például környezetszennyezés).

Értékcsökkenés
a befektetett, beruházott eszközök elhasználódási és megtérülési folyamata.
Értékcsökkenési leírás
az értékcsökkenés költségként való elszámolása.
Értékmérő funkció
amikor a pénz ezt a szerepkörét gyakorolja, kifejezi az áruk értékét, összemérhetővé, összehasonlíthatóvá teszi a különböző árukat, elősegítve ezzel a gazdasági kalkulációt.
Értékpapír
tulajdonjogot vagy követelést (hitelviszonyt) megtestesítő okirat. Lényegében különböző időpontbeli pénzek cseréjének eszközeként használjuk.
Értékpapír letéti számla
a nyomdai úton előállított értékpapírok címlet és sorszám szerinti nyilvántartására szolgáló számla.
Értéktőzsde
az értékpapírok koncentrált piaca, melynek feladata az értékpapírok adásvételének lebonyolítása, új értékpapírok bevezetése, az értékpapírok árfolyamának kialakítása, és a kereskedelmi szokásjog kialakítása.