A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

--Rendkívüli adó
az állami költségvetés nem szokásos bevétele. Oka lehet váratlanul felmerülő pénzhiány, kiadási többlet pl.: természeti katasztrófa, gazdasági-, pénzügyi-. politikai válság, súlyos eladósodottság. A gazdasági-pénzügyi válság következtében kivetett rendkívüli adó neve lehet még: válságadó.
Racionalitás
a gazdasági szereplők vélt vagy valós érdekei szerint történő cselekvése, az optimális helyzet választása. Egy döntés, egy tett akkor racionális, ha a döntéssel nyert haszon nagyobb, mint a feláldozott alternatívával elmaradt haszon.
Ráfordítás
minden felhasználás, ami a gazdálkodó szervezet működése során merült fel, és amely csökkenti a vállalat eredményét. A ráfordítás a költségnél tágabb kategória, magában foglalja a termelési, illetve a szolgáltatásnyújtási körön kívüli értéknövelő vagy eredményjellegű eszköz- és munkaerő-felhasználások értékét is.
Reálfolyamat
a gazdaságban zajló áru- és szolgáltatásmozgások összessége, a körforgás modellben a jövedelmi folyamatokkal ellentétes irányú mozgás, aminek során a fogyasztók hozzájutnak a szükségleteiket kielégítő termékekhez és szolgáltatásokhoz. A vállalatok pedig a termékek és szolgáltatások előállításához elengedhetetlen erőforrásokhoz.
Redisztribució
újraelosztás, amikor a társadalom által megtermelt javakat, vagy jövedelmeket egy közös alapba helyezik, amit központi döntés alapján újra elosztanak.
Redisztribuciós feladatkör
az állam beleavatkozik a jövedelmek piaci elosztásába, újraosztja a jövedelmeket, ami természetesen azt feltételezi, hogy azoktól, akiknek több jövedelme van azoktól elvesz (adók formájában), és azoknak juttatja (transzfer), akiknek nincs vagy kevesebb van, és mindezt a társadalmi igazságosság címén.
Refinanszírozási hitel
a jegybank által a kereskedelmi bankoknak nyújtott hitel, kamat ellenében.
Refinanszírozási kamat
a refinanszírozási hitel ára, amit a jegybank kér a kereskedelmi bankoktól, és százalékosan határoz meg a hitelösszeg százalékában. Magas refinanszírozási kamat esetén a kereskedelmi bankok által felvett hitelek csökkennek, így ők is csak kevesebb hitelt nyújtanak a gazdaság szereplőinek, aminek következtében csökken a forgalomban lévő pénz mennyisége. A refinanszírozási kamatláb csökkentése ellentétes hatással jár, tehát a pénzkínálat növekedését eredményezi.
Refinanszírozási politika
a monetáris eszközök egyike, aminek három területe van a refinanszírozási kamatláb és hitelállomány változtatása, a lombardpolitika és a leszámítolási politika, ami a váltóforgalomhoz kapcsolódik..
Részvény
tagsági jogokat megtestesítő, forgalomképes értékpapír. A vállalkozás alaptőkéjének meghatározott hányadát testesíti meg. A részvényes a vállalkozás tulajdonosa, részvénye névértékének erejéig, ezért jogosult a vállalkozás nyereségének arányos részére, az osztalékra.
Részvénytársaság
olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékből álló alaptőkével alakul, és amelynél a részvényes kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki (korlátozott a felelőssége, vagyis a részvénytársaság kötelezettségeiért a részvényes nem felel). Az Rt. részvényeseinek vagyoni hozzájárulásából keletkező alaptőkéje nem lehet kevesebb 20 millió forintnál. A részvénytársaság elnevezésében utalni kell az alapítás, illetve a működési forma sajátosságaira a zrt. vagy nyrt. rövidítésével.