A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Balesetbiztosítás
olyan biztosítási szerződés, amely esetén meghatározott biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosító a biztosítási szerződésben rögzített, fix összegű szolgáltatást nyújt.
Bank
olyan profitorientált intézmény, ami betéteket gyűjt, és hiteleket nyújt.
Bankbetét
a hitelintézeteknél elhelyezett pénz, amely után a hitelintézetek kamatot fizetnek és az ügyféllel kötött szerződésben foglaltaknak megfelelően kezelnek, illetve visszafizetnek.
Banking-elmélet
a XIX. században kialakuló egyik pénzelméleti irányzat, amely szerint a forgalomba kerülő pénzmennyiség mögött árufedezetnek kell lennie, és ez biztosítja a zavartalan pénzforgalmat. Ezzel az állításukkal vitába szálltak a kor másik uralkodó irányzatával, a Currency-iskola tanaival.
Bankjegy
a bank saját váltója, meghatározott összegre és látra szóló fizetési ígérvény.
Bankjegy (klasszikus)
a bank saját váltója, meghatározott összegre és látra szóló fizetési ígérvény.
Bankkártya
elektronikus fizetési eszköz, amit a bankok ügyfeleik rendelkezésére bocsátanak. A bankkártya névre szól, ez lakossági bankszámla esetén magánszemély, céges vagy vállalkozói bankkártyák esetében a cég neve ill. a kártya használatára feljogosított személy is lehet.
Bankrendszer
egy állam bankjainak és azok tevékenységeinek összessége, elsődleges feladata, hogy összehozza a gazdaság megtakarításokkal rendelkező, és a megtakarításokat felhasználni kívánó szereplőit.
Bankszámla
a bank ügyfelének a számlája, amelyen a bank kezeli és nyilvántartja a nála elhelyezett pénzt, átutalásokat és kifizetéseket teljesít, illetve jóváírja az ügyfél számára átutalt összegeket, és értesíti mindezekről. Többféle típusa létezik, ilyenek a folyószámlák, a takarékszámlák, és a határidőre lekötött betétszámlák.
Banktitok
olyan tények, információk az ügyfélről, amelyek a pénzügyi intézmények számára rendelkezésre állnak az ügyfél személyére, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, számláján megjelenő forgalomra, egyenlegére vonatkozóan.
Befektetés
a pénzkiadások egyik csoportja, amely a termelés, a vállalkozás indításához szükséges egyszeri, nagy összegű, és fokozatosan (lassan) megtérülő kiadás. Ezt együttesen befektetett, vagy lekötött tőkének is nevezik.
Befektetési alap
a befektetők pénzének összegyűjtésére és a gazdaságba történő beforgatására szakosodott pénzügyi vállalkozások, amelyek azok számára jöttek létre, akik nem rendelkeznek megfelelő szakértelemmel és/vagy elegendő idővel ahhoz, hogy befektetési döntéseiket önállóan hozzák meg. A befektetés költségei és hozamai a befektetési jegyek gazdái között tulajdoni arányuknak megfelelően kerülnek szétosztásra.
--BEVA
Befektető-védelmi Alap, a felszámolás alatt álló tagjai ügyfeleit képező valamennyi magánbefektetői követelését teljesíti 20 000 euró összeghatárig oly módon, hogy egy millió Ft- összeghatárig 100 %-ot fizet, egymillió forintot meghaladó követelésnél 1 millió Ft-ot és a maradék követelés 90 %-át fizeti meg. Címe: Budapest, IX. Köztelek utca 6.
Befektetési bank
olyan bank, ami a vállalati kötvények és részvények kibocsátásának megszervezésével, lebonyolításával foglalkozik.
Befektetési jegy
a befektetési társaságok által kibocsátott értékpapír, ami vagyoni jogokat jelent tulajdonosának, mert az adott alapból való részesedést testesíti meg. A befektetési jegyek különböző futamidejű, kockázatú befektetéseket tesznek lehetővé.
Belső megtérülési ráta (IRR)
egy befektetéssel elérhető kamatláb, ami a befektetés átlagos hozamát fejezi ki. Ha a belső kamatláb nagyobb, mint az általunk elvárt hozam (r), akkor megéri a befektetés, ha pedig kisebb, akkor nem. A megtérülés szempontjából tehát lényeges, hogy csak azt a befektetést tekinthetjük jónak, amelynek a belső megtérülési rátája nagyobb, mint a befektető hozamelvárása, vagy legalább akkora.
Beltag
a betéti társaság egyik alapítója, felelőssége mögöttes, korlátlan és több beltag esetén egyetemleges (még a magánvagyonával is). A társaságban a határozatokat általában a beltagok hozzák. Üzletvezető és képviselő csak a társaság beltagja lehet, kivéve, ha erről a társasági szerződés is rendelkezik.
Bemutatóra szóló részvény
olyan részvény, amin nincs feltüntetve a kedvezményezett neve, így az élhet a részvény tulajdonlásából származó jogokkal, aki a papírt birtokolja. Ebben az esetben a részvénytársaság nem tudja nyomon követni papírjainak útját, vagyis nem ismeri, hogy adott pillanatban kinek, milyen részesedése van. A részvénytársaságok többségénél csak bemutatóra szóló részvények vannak.
Bér
a munkaerő, mint termelési tényező ára, a munkavállaló jövedelme, aminek nagyságát piaci (kereslet és kínálat) és nem piaci tényezők (szakszervezetek, állam) határozzák meg.
Bérleti díj
a földért, a természeti tényezőkért, mint termelési tényezők használatáért fizetett díj. A díj egyik része az adott termelési tényező puszta használatáért fizetett díj, míg a másik rész a tőkebefektetések kamata, hiszen számos tőkebefektetéssel növelhető ezek értéke.
Beruházás
termelőeszköz előállítása vagy vásárlása (pl. gépek vásárlására, új üzemegység létrehozása), ami a vállalkozás tőkeállományának (vagyis a termelőeszközök állományának) növekedésével jár.
Beszedési megbízás
olyan átutalás, melyet nem a számlatulajdonos, hanem a követelő fél kezdeményez saját bankjánál és ennek hatására a számlatulajdonos számlája megterhelődik a kötelezettség összegével. Ennél a pénzforgalomnál tehát nem a pénz valódi tulajdonosa (számlatulajdonos) kezdeményezi a fizetést, hanem egy harmadik személy. Teheti mindezt szerződésben, vagy jogszabályban meghatározott esetekben. Létezik azonnali, határidős, illetve csoportos inkasszó is.
Beszedési megbízás (inkasszó)
olyan átutalás, melyet nem a számlatulajdonos, hanem a követelő fél kezdeményez saját bankjánál és ennek hatására a számlatulajdonos számlája megterhelődik a kötelezettség összegével. Ennél a pénzforgalomnál tehát nem a pénz valódi tulajdonosa (számlatulajdonos) kezdeményezi a fizetést, hanem egy harmadik személy. Teheti mindezt szerződésben, vagy jogszabályban meghatározott esetekben. Létezik azonnali, határidős, illetve csoportos inkasszó is.
Betegségbiztosítás
olyan biztosítási szerződés, amely esetén a szerződésben meghatározott egészségkárosodások megtörténtekor a betegellátás idejére kezelési vagy jövedelempótló támogatást nyújt a biztosító.
Betétbiztosítás
a betétesek védelmét szolgáló biztosítás, amely a betétek befagyása esetén lép életbe, vagyis 1 millió forintig 100%-ban kártalanításra kerül a betétes, tehát nincs önrész. Egy és hat millió forint között 10% az önrész.
Betétbiztosítási önrész
az az összeg, amelyet a betétbiztosítás során a betétesnek kell vállalnia az őt ért kárból.
Betéti (debit) kártya
a bankkártya azon fajtája, amelynél az ügyfél kártyafedezeti számlája vagy a folyószámlája egyenlegének erejéig bonyolíthat fizetéseket, s azok értékével a kibocsátó bank azonnal vagy rövid időn belül megterheli az ügyfél számláját. Ilyen kártya esetében az ügyfél minden esetben a számlán lévő pénzét költi.
Betéti kamat
a betétszámlán lekötött összeg után járó kamat, ami a lekötés időtartamától, és a betétként elhelyezett összeg nagyságától függ. Kamatveszteséggel jár, ha az ügyfél a lejárat előtt akar a pénzéhez jutni.
Betéti számla
magánszemélyeknek, illetve gazdasági szervezeteknek szóló banki megtakarítási forma. Az igénylő számára a bank egy számlát nyit, melyre éves kamatot hirdet meg. A számlabetétek két fő fajtája a határidős, lekötött betétszámla illetve a takarékszámla.
Betéti társaság
olyan jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, aminek tagjait terheli a vagyoni részvétel kötelezettsége, vagyis vagyoni betétjük szolgáltatására kötelesek. A társaság tevékenységében mind a beltagok, mind a kültagok jogosultak személyes közreműködést vállalni. A nyereség és veszteség a tagok közötti vagyoni hozzájárulás arányában oszlik meg, de ez a cégalapítás során máshogy is szabályozható.
Betéti társaság (bt)
olyan jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, aminek tagjait terheli a vagyoni részvétel kötelezettsége, vagyis vagyoni betétjük szolgáltatására kötelesek. A társaság tevékenységében mind a beltagok, mind a kültagok jogosultak személyes közreműködést vállalni. A nyereség és veszteség a tagok közötti vagyoni hozzájárulás arányában oszlik meg, de ez a cégalapítás során máshogy is szabályozható.
Bírság
bizonyos jogszabályok be nem tartása esetén kirótt befizetési kötelezettségek (Pl.: gyors hajtás), ami befolyik az államháztartásba.
Bizományosi szerződés
olyan szerződés, amelyben a megbízó felruházza a bizományost azzal a joggal, hogy saját nevében a megbízó javára üzletet kössön díjazás ellenében. A megbízás szólhat értékesítésre, vételre. A bizományosi díj az ügylet teljesítése után válik esedékessé.
Biztosítás
előre nem látható, véletlenszerűen bekövetkező, vagy majd valamikor biztosan bekövetkező, anyagi következményekkel is járó eseményre való felkészülést szolgálja. Egy szerződés, amelyben a biztosított biztosítási díj megfizetésére vállal kötelezettséget, a biztosító pedig a biztosítási esemény bekövetkeztekor a káresemény kompenzálását vállalja.
Biztosítási díj
a biztosító kockázatvállalásának ára, ami a biztosítottnak költség.
Biztosítási esemény
olyan jövőbeli esemény, amelynek bekövetkezése esetén biztosítási szolgáltatás jár, amit a biztosítási szerződésben rögzítenek a felek.
Bróker
tőzsdei alkusz (tőzsdeügynök), aki megbízói számára tőzsdei vagy azon kívüli üzletet köthet.
Brókercég
olyan pénzügyi vállalkozás, amely megfelelő megbízási díj ellenében az értékpapírok tőzsdei és tőzsdén kívüli adásvételét végzik.
Bruttóbér
az a bér, ami a munkaszerződésben szerepel, általában egy hónapra meghatározva. A nettó béren kívül tartalmazza a személyi jövedelemadó-előleget, a munkavállalói járulékot és a munkavállalót terhelő egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékotkot.
BUMIX
közepes piaci tőkeértékű (kapitalizációjú) tőzsdei cégeket tömörítő index.
BUX
a BÉT hivatalos indexe, meghatározott részvény (döntően vezető részvények) együttes árfolyammozgását mutatja.
--BÉT
Budapesti Értéktőzsde a hazai pénz- és tőkepiac központi szereplője. A nyilvánosan kibocsátott értékpapírok keresletének és kínálatának koncentrált, nyilvános piaca. 2005-ben magába olvasztotta az árutőzsdét. Székhelye: Budapest , VI. Andrássy út 93.