A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

--Válság
gazdasági válság, a termelés és a fizetőképes szükségletek között felmerülő tartós feszültség, ami az újratermelés zavaraként mutatkozik meg. Kísérőjelenségei: eladhatatlan árukészletek növekedése, a termelés visszaesése, vállalati csődök, fizetésképtelenség, munkanélküliség növekedése, beruházások elmaradása. Megjelenhet egy-egy ágazatban, egy-egy nemzetgazdaságban, illetve világválságként.
Vágtató infláció
az infláció középső fokozata, ilyenkor az árszínvonal-változás éves mértéke két- vagy három számjegyű. Az árak hirtelen változhatnak, a kúszó inflációhoz képest jelentős a drágulás. A gazdaság stabilitása csorbát szenved, az emberek szabadulni akarnak a pénztől. Vagyonunkat, megtakarításainkat értékálló befektetésekre cseréljük, nő az ingatlanok és a nemesfémek ázsiója.
Vagyon
a gazdasági szereplők rendelkezésére álló anyagi javak és jogok összessége. Vagyonnal rendelkezhetnek a háztartások, a családi vagyont gyarapítja a ház, autó, műkincs, értékpapír. A vállalati vagyon részét képezik például az ingatlanok, gépek, és a vagyoni jellegű követelések.
Vagyonadó
az adózók rendelkezésére álló vagyon (reáliák: ingatlan, műtárgyak, részvény, betét stb.) után fizetett adó.
Vagyonbiztosítás
a biztosítások egyik legelterjedtebb típusa, amelyek különböző vagyontárgyakban bekövetkezett károsodás esetén biztosítanak fedezetet. Leggyakoribb fajtái az épületbiztosítás és a gépjármű biztosítás.
Vagyoni jogok
a részvényekkel kapcsolatos jogok egyik típusa, ami a nyereségrészesedési (vagy más néven osztalékra való jog), likvidációs hányadhoz való, részvényelővételi jogban jelenik meg.
Vállalat
gazdasági és jogi értelemben elkülönült szervezet, amely erőforrások felhasználásával termékeket és szolgáltatásokat hoz létre profit (nyereség) reményében.
Vállalkozás
olyan emberi tevékenység, amely piacon jelenik meg, szükséglet kielégítésre alkalmas javakat – terméket, szolgáltatást – állít elő és ezek értékesítésével, nyereséget akar szerezni.
Vállalkozó
az a termelési tényező, ami szervezőtevékenységével biztosítja a termelés kezdeményezését, a termelési tényezők kombinálását, a termelés irányítását.
Váltó
határozott összegre, névre és időre szóló fizetési ígérvény. Forgatható értékpapír, vagyis még lejárata előtt átruházható.
Váltóleszámítolás
a váltó lejárat előtti eladása esetén a kamat időarányos részének a levonása. A váltó birtokosa, akkor választja ezt az utat, ha sürgősen pénzre van szüksége, de előnye lehet az is, hogy a bank átvállalja a követelés behajtásával kapcsolatos teendőket.
Valuta
egy ország pénze, fizetőeszköze, érme- és papírpénze a nemzetközi forgalomban.
Valutaárfolyam
egy ország fizetőeszközének piaci ára egy más ország pénznemében kifejezve. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az árfolyam azt mutatja meg, hogy egy egységnyi külföldi fizetőeszközért (devizáért) hány egységnyi belföldi fizetőeszközt kell adni.
Valutakígyó
1972 és 1977 között némely EK-országok a valutájuk egymás közti árfolyamát egy szűk sávon belül tartották, de a többi valutához képest az árfolyamok szabadon mozogtak. Ennek grafikus ábrázolása egy tekergő kígyóra emlékeztet.
Vám
olyan ellenszolgáltatás nélküli jövedelemátengedés, amit az ország vámhatárán átléptetett vámáru után fizetnek a gazdaság szereplői az államnak, miközben ennek ellenében az állam közvetlenül nem ad semmit. Az állami bevételek egyik fajtája.
Verseny
a gazdasági szereplők közötti rivalizálás, amelynek során a piaci lehetőségek kihasználásával igyekeznek helyzetüket optimalizálni.
Versenytársak
a konkurencia, vagyis azok, akik hasonló terméket, szolgáltatást állítanak elő.
Veszélyközösség
az azonos vagy hasonló kockázatnak kitett emberek csoportja, akik a kockázat megosztása, a jövőbeni károk enyhítése érdekében közösséget alkotnak.
Világpénz
azt a pénzt nevezzük így, ami a pénzfunkciókat (elszámolási, csere, fizetési és felhalmozási eszköz) nem csak egy adott gazdaságban, hanem annak a keretein kívül is, tehát országhatároktól függetlenül, a nemzetközi áruforgalomban is betölti.
Visszaváltható részvény
olyan részvény, amire a részvénytársaságot vételi jog, illetve a részvényest eladási jog illeti meg. Vételi és eladási jogot egyaránt megtestesítő részvény is létezik.
Visszlízing
egy különleges lízingfajta, amikor egy vállalat vagy mostanában gyakran az állam a lízingtársaságnak adja el tulajdonát, majd tőle lízingbe veszi.