A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

--TBSZ
Tartós befektetési számla, lényege, hogy az a természetes személy, aki ilyen számlán helyezi el magtakarításait, a törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, részben vagy egészben mentesül a 20%-os kamat- és a 25 %-os árfolyamnyereség-adó alól, ha a TBSZ-en helyezi el befektetését, megtakarítását és e számlájáról nem vesz ki a megnyitás évét követő 3-5 évig. A konstrukció célja az öngondoskodás és a hosszú távú megtakarítások ösztönzése.
Tagsági jogok
a részvényekkel kapcsolatos jogok egyik típusa, ami feljogosítja a részvényest, hogy tulajdonának arányában beleszóljon az irányításba. Ilyen a választói és szavazati jog (pl. az osztalék nagyságának meghatározása, vezető tisztségviselők megválasztása, stb.)., az óvási jog ( a részvényes megtámadhatja a közgyűlés határozatát, ha az törvénysértő, vagy ellentétes a részvénytársaság alapszabályaival), illetve a közgyűlés összehívásának joga.
Takarékpénztár
olyan szakosított hitelintézet, mely kizárólagosan lakáscélú betétek gyűjtésével és lakáscélú hitelek nyújtásával foglalkozik.
Takarékszámla
lejárat nélküli betétszámla, a számla tulajdonosa bármikor rendelkezhet pénzeszközei felett, és a betét összege is szabadon változtatható.
Társadalmi környezet
a vállalat működését befolyásoló demográfiai tényezők (a lakosság létszáma, etnikai és korösszetétele), a lakosság földrajzi elhelyezkedése és mobilitása, foglalkoztatottsága, szakképzettsége, kultúrája, életmódja, munkához való viszonya, egészségi állapota, környezettudatossága, vagyoni helyzete stb., illetve mindezek változási tendenciái.
Társadalombiztosítási járulékok
az egészségügyi és nyugdíjjárulékok, amit részben a munkavállaló, részben pedig a munkaadó fizet be a társadalombiztosítási alapokba, és fedezetéül szolgál a nyugellátásnak és az egészségügyi rendszer működésének. A befizetés nagyságát a munkaviszony alapján a bruttó bér százalékában határozzák meg.
Társadalombiztosítási rendszer
a megélhetést fenyegető kockázatokat (betegség, baleset, munkaképtelenség, idős kor stb.) megelőzze, korlátozza, elhárítsa. A rendszer szabályozza, hogy kinek, mikor, milyen módon és mennyivel kell hozzájárulnia a társadalombiztosítás bevételeihez, illetve meghatározza, hogy ki, mikor, hogyan, és mennyi jövedelemtranszferre, szolgáltatásokra tarthat igényt.
Társasági adó
olyan jövedelemadó, amelyet gazdasági tevékenységet folytató személy fizet a gazdasági tevékenységből származó jövedelme után, vagyis a társaságoknál képződő vállalkozási nyereség (profit) az adó alapja.
Társasági adó (TAO)
olyan jövedelemadó, amelyet gazdasági tevékenységet folytató személy fizet a gazdasági tevékenységből származó jövedelme után, vagyis a társaságoknál képződő vállalkozási nyereség (profit) az adó alapja.
Tartalékráta
a kereskedelmi bankoknál elhelyezett betétek azon hányada, amit a kereskedelmi bankoknak a jegybanknál kell kötelezően elhelyezni nem kamatozó betétként.
Tartalékráta politika
a monetáris eszközök egyike, a jegybank a tartalékráta változtatásával befolyásolja a pénzkínálatot. A tartalékráta emelése csökkenti a pénzkínálatot, hiszen csökken a kihelyezhető hitelállomány a kereskedelmi bankoknál. A tartalékráta csökkentése pedig növeli a pénzkínálatot.
Tartós fogyasztási cikk
azok a nagyértékű háztartási cikkek, amelyeket tartós használatra, nem egyszeri és azonnali fogyasztásra vásárolnak; ezek a család beruházásai. Ilyenek például a bútor, televízió, mosógép, mosogatógép, házi mozi rendszer, vagy a család autója.
Technológiai, technikai környezet
a vállalat működését befolyásoló általános technológiai fejlettség, a szükséges nyersanyagok, eljárások, berendezések, infrastruktúra stb. megléte ill. beszerezhetősége.
Teljes bevétel
a vállalat összbevétele, ami az ár és a mennyiség szorzata.
Teljes hiteldíj-mutató
az ügyfél a hitelfelvétellel kapcsolatos összes költségét, százalékos formában kifejező mutató. Ténylegesen megmutatja, hogy mennyibe kerül a hitel.
Terhelés
az ügyfél számlaegyenlegének a megadott összeggel való csökkentése.
Terheléses (charge) kártya
olyan bankkártya, amelynek használója egy adott időszak alatt bármekkora összeget költhet, tartozását azonban egy megadott periódus letelte után egy összegben kell rendeznie. A megadott periódus (pl. 30 nap) alatt a kibocsátó nem számít fel kamatot a hitelre.
Termék
minden szükségletkielégítésre alkalmas dolog, ami a piacgazdaságban döntően áru formáját ölti. Fizikai, esztétikai és szimbolikus tulajdonságainak összessége az, ami valamilyen fogyasztói igény kielégítését szolgálja.
Termelés
inputok segítségével outputok létrehozása, vagyis a termelési tényezők felhasználásával, átalakításával a termék létrehozásának folyamata.
Termelési tényezők
azok az erőforrások, más néven inputok, melyeket áruk és szolgáltatások előállítására (azaz termelésre) használnak. Négy fajtája van, melyek mindegyike szükséges a termeléshez: természeti erőforrás, tőke, munkaerő és a vállalkozói készségek. De egyre gyakrabban az információt is, mint önálló termelési tényezőt idesorolják.
Termelési tényezők piaca
a termelés elindításához, fenntartásához szükséges erőforrások: tőke, természeti tényezőt, munkaerő piaca. (A termelési tényezők piaca, ennek megfelelően további fontos részpiacokra bontható: a munkapiacra, a tőkepiacra, a pénztőke piacára, az ingatlanpiacra, a földpiacra, hogy a legfontosabbakat említsük.
Termelő
bárki, aki a szükségletkielégtéshez termékeket/szolgáltatásokat állít elő és értékesít.
Természeti környezet
a vállalat működését befolyásoló természeti erőforrások helyzete, a kimerülő erőforrások rendelkezésre álló készlete, a környezetszennyezés állapota, problémájának társadalmi szintű kezelése.
Természeti tényezők
természeti kincsek, energiák, folyamatok, amelyeket az ember a termelés során felhasznál. Két fő típusa a kimerülő, korlátozott mennyiségű (ásványkincsek) és a megújuló (termőföld, vízenergia) erőforrások.
Tőke
olyan termelési eszközök összessége, amelyeket az ember állított elő, hogy velük új javakat hozzon létre (gép, autó, pénz, üzem stb.)
Tőkejavak piaca
gépek, szállítóeszközök, anyagfélék, energia stb, mint termelt termelési tényezők piaca.
Tökéletes verseny
olyan helyzet, ahol nagyszámú vevő és eladó van a piacon, az eladók homogén termékeket kínálnak, és nincs korlátozva az iparágba való be- és kilépés.
Tőkepiac
a tőkejavak és a pénztőke piacának közös elnevezése. A tőkepiac szereplői: a megtakarítók, befektetők, beruházók, spekulánsok, arbitrazsörök.
Törzsbetét
a társaság tagjainak vagyoni hozzájárulása, amely pénzbeli betétből, illetve nem pénzbeli betétből áll.
Törzsrészvény
a részvények alapfajtája, amihez nem kapcsolódik semmilyen különleges tagsági jog.
Törzstőke
a társaság tagjai által szolgáltatott törzsbetétek összege.
Tőzsde
helyettesíthető tömegáruk koncentrált piaca, ahol a kereskedelem szervezett keretek között, meghatározott rend szerint történik.
Tőzsdeindex
egy piac alapvető mozgásáról folyamatosan tájékoztató mutató.
Tőzsdetag
a tőzsdén tulajdonosi és kereskedési joggal rendelkező természetes vagy jogi személy, aki mind a tőzsde, mind pedig a felügyelet szabályzatának eleget tesz. A tőzsdén üzletet csak tőzsdetag köthet. A tőzsdei tagok tevékenységét a tőzsde jogosult ellenőrizni.
Transzferek
ellenszolgáltatás nélküli jövedelem átengedés, amikor a kormányzat jövedelmet (segélyek, támogatások, juttatások) juttat a gazdasági szereplőknek.
Túlkereslet
az a piaci helyzet, amikor adott ár mellett (az egyensúlyi árnál alacsonyabb) a vevők többet szándékoznak megvásárolni, mint amennyit az eladók eladásra felkínálnak.
Túlkínálat
az a piaci helyzet, amikor adott ár mellett (az egyensúlyi árnál magasabb) az eladók többet szándékoznak eladni, mint amennyit a vevők szándékoznak megvenni.